Εξειδικευμένος στην χειρουργική αντιμετώπιση
ροχαλητού κι απνοιών


6947690275
@

Εισαγωγή: Η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των παραρρινίων κόλπων στην παθογένεση της οποίας ο ρόλος των μικροβίων παραμένει αβέβαιος. Η επέμβαση της μέσης ρινοαντροστομίας που γίνεται για την θεραπεία της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας δεν έχει πάντα καλά αποτελέσματα. Η παρούσα μελέτη θα διερευνήσει τις μεταβολές του μικροβιακού φορτίου των ιγμορείων άντρων σε ασθενείς που παρότι έχουν μέση ρινοαντροστομία εμφανίζουν εμμένουσα παραρρινοκολπίτιδα.

Μέθοδοι: Σε 35 ασθενείς που είχαν κάνει στο παρελθόν μέση ρινοαντροστομία ελήφθησαν δείγματα από το ιγμόρειο άντρο τους με μέση χρονική απόσταση 719±383 ημέρες. Με βάση την φλεγμονώδη κατάσταση του βλεννογόνου του ιγμορείου άντρου τους μετά από ρινική ενδοσκόπηση την στιγμή της συλλογής του δείγματος, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ομάδες: με ή χωρίς ενεργή παραρρινοκολπίτιδα. Το ολικό DΝΑ από τα δείγματα επεξεργάστηκε και το μικροβιακό φορτίο (επιπολασμός κι αφθονία των γενών) χαρακτηρίστηκε χρησιμοποιώντας την ακολουθία του γονιδίου 16S rRNA. Τα γένη των μικροβίων που ήταν σταθερά παρόντα μεταξύ δύο χρονικών σημείων καθόρισαν τον δείκτη σταθερότητας.

Αποτελέσματα: Ο δείκτης σταθερότητας ήταν 24.510.6% κι ήταν παρόμοιος σε ασθενείς με ή χωρίς ενεργή παραρρινοκολπίτιδα χωρίς να συσχετίζεται γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης με κλινικές παραμέτρους.Τα μικρόβια με τον υψηλότερο επιπολασμό (Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium και Pseudomonas) εμφάνιζαν μεγάλη διακύμανση στην σχετική αφθονία. Τα μικρόβια Janthinobacterium, Enterobacter, Lactobacillus και Acinetobacter εμφάνιζαν υψηλό επιπολασμό και μέτρια άφθονα σε υγιή κι όχι σε φλεγμαίνοντα ιγμόρεια άντρα. Αντίθετα, τα μικρόβια Moraxella και Haemophilus ήταν παρόντα με χαμηλό επιπολασμό και σχετική αφθονία σε φλεγμαίνοντα κι όχι υγιή ιγμόρεια άντρα.

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μικροβίων που σταθερά διαβιούν σε ασθενείς με χρόνια παραρρινοκολπίτιδα που έχουν υποστεί μέση ρινοαντροστομία είναι σχετικά μικρό. Ο ρόλος του μικροβιακού φορτίου στην υποτροπή της παραρρινοκολπίτιδας μοιάζει να είναι περιορισμένος.